AMEP - Assyrian

Kangan Institute AMEP

Call now
locations
Enquire now
Apply now

 
 
 

 

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܩܵܐ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܟܡܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ((AMEP ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܝܠܹܗ ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܕܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܕܘܼܪܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ* ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܕܩܵܐ ܗܲܠ 510 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܬܵܘܬܒܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܥܵܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ.

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ AMEP ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܡܲܢܬܝܵܢܹ̈ܐ ܘܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܒܪܲܗܲܬܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ. ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ AMEP ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܒܝܲܕ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܐܸܬܝܹܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܬܚܘܿܬ ܣܸܕܪܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܙܵܐ ܕܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܡܵܪܲܝ̈ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܘܥܵܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܠ 510 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒ݂ܝܼܙܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

 


 

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ
 

ܐܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܘܹܢ؟                         >


 
 
 

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܩܵܪܸܝܢ؟                   >


 
 
 

ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܕ ܩܵܪܸܝܢ؟                  >


 
 

ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܕ AMEP ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ:

 •   AMEP ܚܲܕ ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܙܵܒ݂ܢܵܢܵܝܬܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ
 •   AMEP ܚܲܕ ܓܵܘܣܵܢܵܐ ܕܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ
 •   AMEP ܚܲܕ ܥܠܲܝܡܵܐ (15 ܗܲܠ 17 ܫܸܢܹ̈ܐ) (ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ)

 

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܟܬܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܕ AMEP ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 6 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܛܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܝܲܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 6 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܩܘܼܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܘܼܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܣܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܛܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܫܠܝܼܡܹܐ ܠܐܲܢܹܐ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 675 676 ܠܸܕܪܵܫܵܐ ܒܘܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܟܵܢܓܲܢ (Kangan Institute) ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܛܠܝܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܝܵܠܦܝܼܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ AMEP.

ܟ̈ܠܵܣܲܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܕܪܵܫܲܢ ܓܵܘ ܒܪܘܿܕܡܹܕܘܿܣ، ܟܪܵܝܓܒܘܿܪܢ ܘܕܘܿܟܠܵܢܕܣ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܗܲܡܸܢܲܚ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܕܡܘܼܟܬܸܒܹܐ ܝܢܵܐ ܫܸܡܵܢܲܝܗ̈ܝ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ، ܘܒܚܲܬܲܬܵܐ (ܒܐܲܟܲܕܬܵܐ) ܩܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܵܛܹܐ ܠܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܛܝܼ ܠܢܝܼܫܲܝܗ̈ܝ ܒܸܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ.

ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܡܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܓܠܸܣܵܝܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܕܘܼܪܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܟܬܘܼܒܹܐ ܫܸܡܵܐ؟                       >


 
 
 

ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܩܵܪܸܝܢ؟                   >


 
 
 

 
 
 

ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܸܣܟܘܿܠܵܝܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼ ܕܡܲܟܬܸܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 •   AMEP ܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ
 •   AMEP ܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ – ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܠܕܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܪܘܿܕܡܹܕܘܿܣ ܝܲܢ ܓܵܘ ܕܘܿܟܠܵܢܕܣ ܠܡܲܟܬܘܼܒܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ
 •   AMEP ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 675 676 ܝܲܢ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ AMEP@kangan.edu.au

ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܦ ܐܝܼܬܠܲܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܕܘܼܪܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܟܬܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘܵܗ̇، ܝܲܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܦܲܠܵܚܲܝ̈ܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܟ̈ܠܵܣܲܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

 •   AMEP Kangan Institute’s Broadmeadows Campus (Building B)
 •   AMEP Kangan Institute’s Docklands Campus
 •   AMEP Hume Global Learning Centre (Broadmeadows and Craigieburn)

 

ܟ̈ܠܵܣܲܢ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

 •   AMEP Kangan Institute’s Broadmeadows Campus (Building B)
 •   AMEP Kangan Institute’s Docklands Campus
 •   AMEP Hume Global Learning Centre (Broadmeadows and Craigieburn)

 

ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܟܵܢܓܲܢ؟


 
 •   AMEP ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܓܵܘ ܕܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܒܪܘܿܕܡܹܕܘܿܣ
 •   AMEP ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ (English as an alternative language (EAL)) ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܲܪ̈ܓܹܐ، ܡ̣ܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܘܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ (10361NAT) ܗܲܠ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ IV ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܘܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ (10365NAT)
 •   AMEP ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܲܚ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐܸܣ̈ܟܘܿܠܵܝܲܢ ܕܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܬܘܼܡܸܡܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܩܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܝ ܒܸܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ
 
 

ܪܹܐܙܵܐ ܕܕܘܼܪܬܵܐ ܕ AMEP

 
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5